Servis: +420 721 449 464
Nabízíme pístové kompresory od výrobců ATMOS Chrást s.r.o.  a ORLÍK - KOMPRESORY Česká Třebová.


Šroubové kompresory
Pístové kompresory
Příslušenství
Nabízíme dodání šroubových kompresorů výrobce ATMOS Chrást s.r.o.  a ORLÍK - KOMPRESORY Česká Třebová.
Kompletní sortiment pneumatického nářadí. Vstup do E-shopu
Kompresory

Pneumatické nářadí

Kondenzační sušičky

Filtry, úpravné jednotky

Odvaděče kondenzátu

Separátory


Produkty
Aktuality
25.1.2019
spustili jsme nové webové stránky
Mimořádná AKČNÍ nabídka

Copyright © rytina-kompresory.cz 2019
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OBCHODNÍ PARTNERYZpracování osobních údajů a Správce osobních údajů
Jedním z cílů Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů ) je docílit vyšší ochrany osobních údajů subjektů údajů a dát jim možnost získat kdykoliv plnohodnotnou informaci o zpracování jejich osobních údajů, případně se bránit proti jejich nesprávnému zpracování či  zneužití (právo na přístup ke svým osobním údajům na základě zásady transparentnosti). Účelem tohoto sdělení je proto předání souhrnné informace obchodním partnerům o zpracování jejich osobních údajů. Správcem osobních údajů je firma: Vladimír Rytina-RYTINA KOMPRESORY, se sídlem Karenova 1040/2, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 86927434,  registrovaná na Úřadu městské části Praha 5, živnostenský odbor, č.j. ZIV/U12374/2008/hed;  ze dne 03.07.2008 (dále jen „Správce“).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce osobních údajů  zpracovává takové údaje, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci jeho podnikatelské činnosti, tedy pro prodej, servis a opravy zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a příslušenství pro tuto oblast, včetně souvisejících služeb. Tyto údaje jsou běžně sdílené v rámci obchodního styku.  Jedná se o údaje kontaktních osob, které byly Správci sděleny ze strany smluvního partnera.
Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém je zpracování odůvodněno jeho obchodním zájmem.
Mezi takto zpracovávané údaje patří:
IČ a DIČ fyzické osoby
sídlo a místo podnikání fyzické osoby
jméno a příjmení kontaktní osoby
telefonní číslo kontaktní osoby
e-mailová adresa kontaktní osoby
je-li to potřebné pro realizaci smluvního vztahu (např. pro vyhotovení kupních smluv) též název bankovního ústavu a číslo účtu

Účel zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů a kontatních osob za účelem realizace své podnikatelské činnost, tedy především poskytování (prodeje) zboží a služeb a nakupování zboží a služeb, tedy uzavírání dohod a smluv s odběrateli a dodavateli a realizace závazků z dohod a smluv. Pro tento účel je poskytnutí osobních údajů naprosto dobrovolné, avšak nezbytné k tomu, aby dohoda či smlouva mohla být uzavřena a plněna. Za účelem řádné realizace smluvních závazků Správce zpracovává též osobní údaje kontatních osob obchodních partnerů, příp. osob pověřených obchodním partnerem k určitým jednáním v rámci smluvních vztahů (např. osob oprávněných k převzetí zboží či služby či osob oprávněných objednávat zboží či služby).
Dalším účelem zpracování osobních údajů je pak případně marketing. V tomto případě zpracovává Správce údaje většinou na základě výslovného souhlasu příslušného subjektu údajů, není-li zpracování kryto jiným titulem.

Právní základ pro zpracování
Zpracování osobních údajů probíhá na základě následujících titulů:
plnění dohod a smluv [č. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů],
na základě souhlasu subjektu osobních údajů [čl. 6 odst. 1 pístm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů]. Souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat, a to e-mailem nebo písemně (kontaktní údaje viz níže)

Zdroje získávání osobních údajů a jejich předávání
Osobní údaje získává Správce buď přímo od svých obchodních partnerů, tj. od Vás, v rámci běžného obchodního styku, nebo z veřejně dostupných zdrojů. Těmito zdroji jsou zejména veřejné resjtříky (např. obchodní, živnostenský či insolvenční) nebo webové stránky.
Zpracování osobních údajů vyžaduje v některých situacích předávání osobních údajů. Osobní údaje proto s výjimkou úřadů a orgánů veřejné moci, které se za příjemce podle obecného nařízení nepovažují, v nezbytných případech a minimálním rozsahu předává Správce dalším zpracovatelům, pověřeným konkrétním zpracováním (tj.  dodavatelské společnosti pro účely doručení zboží  a  přepravní firmy a Česká pošta pro účely doručení zásilek).

Doba zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení
Správce zpracovává osobní údaje po celou dobu trvání obchodního nebo smluvního vztahu a do doby realizace veškerých závazků plynoucích či souvisejících s daným obchodním nebo smluvním vztahem.
Správce dále uchovává příslušné osobní údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k ochraně jejich oprávněných zájmů.
Pokud dochází ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním, jsou osobní údaje zpracovány po dobu, na kterou byl souhlas udělen.
V rámci firmy Správce platí pravidla pro nakládání s osobními údaji, se kterými jsou pověřené osoby, které s údaji pracují, seznámeny. Je zajištěn rovněž kvalitní standard IT bezpečnosti.

Vaše práva
Řádné zpracování osobních údajů a jejich ochrana je pro Správce samozřejmostí. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má každý subjekt údajů, jehož osobní údaje Správce zpracovává, následující práva:
získat informace o zpracování osobních údajů – např. otožnost a kontakt na zpracovatele osobních údajů, účel zrpacování, dotčené osobní údaje, informace o přenosu osobních údajů na třetí stranu, dobu uchovávání osobních údajů, apod.;
mít přístup k osobním údajům – např. na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, za jakým účelem, či právo na poskytnutí kopie zpracováváných údajů;
právo na odvolání souhlasu – byl-li dán souhlas se zpracováním osobních údajů, lze jej kdykoliv odvolat s účinky do budoucna;
právo na opravu – v případě, že osobní údaje byly zpracovány neúplně či nepřesně;
právo na výmaz – pokud by vyšlo najevo, že zpracování osobních údajů bylo proti právní, lze požádat správce o omezení použití nebo úplnou likvidaci;
právo na přenos údajů – lze požádat správce, aby osobní údaje předal jinému správci či zpracovateli, pokud osobní údaje získala přímo od subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném či strojově čitelném formátu;
právo na stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – v případě, že zpracování osobních údajů by bylo protiprávní.

Kontaktní údaje
Máte-li ke shora uvedenému jakékoliv dotazy, či přejete-li si kontaktovat v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Správce, a to ař již s dotazem či za účelem realizace kteréhokoliv práca vuedeného v předcházejícím článku, můžete tak učinit na e-amilové adrese vl.rytina@centrum.cz.
Rytina Kompresory
Prodej a servis opravy kompresorů